3 thoughts on “MEGA KJEDLIG BLODSLITET”

  1. brusåcristø and zåainø prøtiønicø says:

    Pel de gàƒÃ‚Â¥linàƒÃ‚¦.
    I m`hàƒÃ‚Â¥ fàƒÃ‚¸ttu tutti i Wirstei càƒÃ‚¸n la pàƒÃ‚Â¥ncettàƒÃ‚Â¥…bàƒÃ‚Â¥stàƒÃ‚Â¥rdi!!!
    E i n`hàƒÃ‚Â¥ ciàƒÃ‚Â¥vàƒÃ‚Â¥ la bondola!!!!Maledettià‚§à‚§à‚§

Comments are closed.